oferta

 

Obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych.

Kancelarie prowadzą praktykę w wielu dziedzinach prawa gospodarczego, specjalizując się, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
W ramach obsługi bieżącej prawnicy przygotowują i opiniują umowy zawierane w obrocie gospodarczym przez naszych klientów, prowadzą postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne i egzekucyjne. Udzielają na bieżąco niezbędnych porad pozostając w stałym kontakcie z Klientami. Zapewniają pełna obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych w tym: zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, zmian kapitału, zmian statutów i umów spółek, obrotu akcjami i udziałami.

Tworzenie i rejestracja nowych podmiotów prawnych, restrukturyzacja podmiotów.

Kancelarie wykorzystując wieloletnie i wszechstronne doświadczenie świadczą pomoc w tworzeniu nowych podmiotów. Przygotowują umowy i statuty spółek osobowych i kapitałowych oraz stowarzyszeń i fundacji. Dokonują wszystkich czynności w postępowaniach rejestrowych. Przeprowadzamy restrukturyzacje podmiotów gospodarczych przygotowując min. przekształcanie spółek osobowych i kapitałowych, łączenie i podział spółek kapitałowych, nabywanie udziałów i akcji.

Postępowania naprawcze, upadłościowe, restrukturyzacja podmiotów gospodarczych.

Nasi adwokaci mają wieloletnia praktykę w świadczeniu usług z zakresu prawa naprawczego i upadłościowego. Przygotowują postępowania upadłościowe zarówno z likwidacja majątku dłużnika jak i z możliwością zawarcia układu. Wspierają dłużników w negocjacjach z wierzycielami w celu zawarcia układu a w innych wypadkach doradzają wierzycielom i reprezentują ich w toku postępowania upadłościowego. Doradzamy syndykom przy podejmowaniu czynności w postępowaniu upadłościowym i przy likwidacji majątku upadłego oraz reprezentują ich w postępowaniach sądowych. Wszyscy nasi adwokaci pełnili lub pełnią funkcje syndyków w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Kielcach .

Usługi z zakresu prawa pracy.

Adwokaci tworzący nasze kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa pracy reprezentując pracodawców a także pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowują umowy i oświadczenia woli dotyczące stosunku pracy, regulaminy i układy zbiorowe oraz uczestniczą w negocjacjach i konsultacjach ze związkami zawodowymi i radami pracowników, w tym w zakresie sporów zbiorowych. Doradzamy przy przejmowaniu pracowników w związku z przejściem zakładu pracy i przy restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnieniach grupowych.

Obrona i reprezentowanie w postępowaniach karnych.

Zespół nasz posiada szeroką długoletnią praktykę w prowadzeniu obrony naszych klientów w postępowaniach karnych na każdym z ich etapów. W szczególności zajmujemy się zagadnieniami związanymi przestępczością gospodarczą ,odpowiedzialnością karną osób reprezentujących podmioty gospodarcze, odpowiedzialnością funkcjonariuszy publicznych oraz zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Reprezentujemy także osoby i podmioty pokrzywdzone przestępstwami w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Obsługa klubów i związków sportowych.

Kancelarie nasze prowadzą doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność sportową. Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania umów ze sportowcami, trenerami, sponsorami. Przygotowujemy akty wewnętrzne podmiotów i reprezentujemy podmioty sportowe,sportowców i trenerów w postępowaniach mediacyjnych, przed organami związków sportowych i przed sądami.